Tilsyn fra brannvesenet / oppfølging tilsynsmyndigheter

Når brannvesenet har holdt tilsyn, så lager de en tilsynsrapport. Her fremkommer eventuelle feil og avvik som må utbedres.

Det er brannvesenets forebyggende avdeling som utfører tilsyn med særskilte brannobjekter. Ved tilsyn plikter eier av et bygg å fremlegge dokumentasjon på brannsikkerheten, og at de branntekniske tiltakene som er installert fungerer som de skal og er kontrollert og vedlikeholdt. Et tilsyn skal normalt også bestå av stikkprøvekontroller i byggverket og at brannvernarbeidet er organisert og samordnet på en måte som bidrar til å forebygge brann.

I brannvesenets tilsynsrapport benyttes ulike begreper:

  • Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og Forskrift om brannforebygging.

  • Anmerkning: Et forhold som er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

  • Kommentar: Utfyllende beskrivelse av avvik og anmerkninger.

Det kan være avvik fra forskrift om brannforebygging og andre forskrifter underlagt brann- og eksplosjonsvernloven, samt avvik fra Internkontrollforskriften.

Etter tilsyn, utarbeides det en rapport der avvikene er beskrevet. Eier må svare brannvesenet på hvordan avvikene vil bli lukket, og til hvilken tid. Hvis eier unnlater å svare brannvesenet kan dette medføre varsel om pålegg om retting av avvik, der det er brannvesenet som setter tidsfristene for retting av avvik.

Det er alltid eieren av byggverket som er ansvarlig for at brannsikkerheten er ivaretatt, men bruker har også et ansvar om å informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke brannsikkerheten. 

BraCon AS har lang erfaring i å bistå eier/virksomhet/bruker ved tilsyn, samt å utbedre de avvik som er påpekt av brannvesenet. 

Der eier ikke kan dokumentere byggverket i henhold til forutsetning til bruk, anbefaler vi å få utarbeidet en tilstandsvurdering som tar for seg alle branntekniske forhold i bygget. Ler mer under punkt «Brannteknisk tilstandsvurdering».

Har du fått varsel om at du får tilsyn fra brannvesenet, eller har du hatt tilsyn fra brannvesenet og mottatt en tilsynsrapport med avvik? Ta kontakt med oss for å høre om hva vi kan bistå deg med!


Ta uforpliktende kontakt for mer info

Send inn skjemaet så vil vi ta snarlig kontakt med deg og bistå med den informasjon du ønsker.
  • Send forespørsel
  • (?)